Dataskyddspolicy

Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Fair utveckling AB 559053-7345 (BeFair, Vi) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter inom BeFair sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

BeFair är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy.

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer, kontonummer, fotografi och e-postadress.

De personuppgifter BeFair samlar in och behandlar om dig som kund är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fotografi
 • Kontonummer

Vid relationer till företag/organisationer/föreningar/myndigheter samlar vi in, och behandlar, även:

 • Organisationsnummer
 • Faktureringsadress

Därför behöver vi dessa uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig:

 • Namn används i samband med personnummer för att undvika dubbletter i affärssystemet samt som grund för att säkerställa att rätt person nyttjar tjänsten.
 • Personnummer behövs för att undvika dubbletter i vårt affärssystem samt vid betalning via autogiro för att kunna genomföra en månadsdebitering.
 • Adress behövs för att vid ej utförd månadsdebitering kunna fakturera gäldenären.
 • Telefonnummer behövs för att snabbt kunna lämna information som berör kund, t.ex. driftstörningar, upphittade föremål osv.
 • E-post behövs för att snabbt kunna lämna information som berör kund, t.ex. driftstörningar, upphittade föremål osv.
 • Fotografi behövs för identifiering vid inpassering. Detta omfattar endast kunder som har ett personligt medlemskap.
 • Kontonummer behövs för att kunna genomföra den månatliga debiteringen. Detta omfattar endast de kunder som ingått avtal med autogiro-debitering.

Därför behöver vi dessa uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med företag/organisationer/föreningar/myndigheter:

 • Organisationsnummer används för att undvika dubbletter i affärssystemet, samt för att säkerställa identifiering.
 • Faktureringsadress behövs för att för att kunna fakturera tjänster/bokningar till företaget.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register.

BeFair behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att BeFair inte kan genomföra det önskade avtalet.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Undantag görs såvida vi är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut, eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

BeFair kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

BeFair kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för vår räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att BeFairs leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer endast användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst du valt att utföra är slutförd. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta BeFair via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Samtycke till marknadsföring

Du kan välja att samtycka till att vi kontaktar dig via, e-post, brev, och/eller sms för marknadsföring och erbjudanden gällande vår verksamhet, t.ex. kampanjer, rabatter, arrangemang osv.

Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om BeFair behandlar personuppgifter om dig. Om BeFair behandlar personuppgifter om dig har du rätt att få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger BeFair rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på BeFairs administrativa kostnader för sådana kopior.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Begäran om radering måste ha en grund, exempelvis att samtycke saknas. Förfrågan hanteras på anläggningen eftersom bedömning av personal och ID-kontroll behöver utföras.

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att BeFair ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att BeFair ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända om registrering eller behandling skett utan avtal eller samtycke.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande samt publicera den uppdaterade versionen här.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Fair Utveckling AB
Vasalundshallen
Badhusplanen 1-3
16955 SOLNA
info@befair.se